e-mail: biuro@zee.org.pl

   
 
Partnerzy
 

wiêcej»

 Zrzeszenie Ekspertów Ekologii

 
Zakres działalności
 
  Zakres działalności
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 • utworzenie ośrodka informacji o ochronie przyrody i technologiach inżynierii środowiska,
 • działania doradcze,
 • współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • opiniowanie projektów dotyczących wprowadzonych lub planowanych zmian w środowisku oraz ich dalszego wpływu na otoczenie,
 • opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych,
 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa,
 • uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczo - doradczych, nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami,
 • koordynacja działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych,
 • współpraca z samorządami terytorialnymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej w tym, ustalania nagród i wyróżnień, za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska,
 • organizowanie zbiorczych stoisk zainteresowanych członków Stowarzyszenia, na
 • wystawach i targach międzynarodowych, krajowych i regionalnych w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje, lub inne jednostki gospodarcze,
 • ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
 • inne działania realizujące cele statutowe.
  Realizacja zadań Zrzeszenia Ekspertów Ekologii poprzez:
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego,
 • działalność geologiczna, poszukiwawczo- rozpoznawcza,
 • badania i analizy techniczne,
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

design by EKOPROJEKT Copyright 2014 ZEE